2008. október 22., szerda

Ajándékot kaptam/I received a gift /Ich erhielt ein Geschenk


Mamis meglepetést küldött nekem. A csomag tartalma egy nagyon szép gépi hímzett terítő. Nekem nagyon tetszik.
Köszönöm szépen!!!!


He sent a mam surprise to me. The content of the packet is a very beautiful mechanical embroidered tablecloth. I like him very much.
Thank you very much.!!!


Er sandte eine Mam-Überraschung an mich. Der Inhalt des Pakets ist eine sehr schöne mechanische gestickte Tischdecke. Ich mag ihn sehr viel.
Danke sehr viel.!!!


2 megjegyzés: